Om Klubben

Järvafältets Ornitologiska Klubb, allmänt kallad för JOK, bildades 1961 och har allt sedan dess haft till huvuduppgift att observera och värna om fågelfaunan på Järvafältet. Klubbens medlemmar har under åren tvingats uppleva hur utbyggnaden av Järvafältet raderat ut stora ytor av intressanta fågelmarker. Värdefulla naturområden räddades emellertid på de norra delarna av Järvafältet, då Järvafältets naturreservat skapades.

JOK bedriver idag en intensiv verksamhet på norra Järvafältet, med målsättningen att området skall innehålla en så art- och individrik fågelfauna som möjligt.

Föreningens medlemmar har genom ett otal observationstimmar ute på Järvafältet skaffat sig unika kunskaper om fågellivet i området. Medlemmarnas iakttagelser sammanställs i årsrapporter, vilka ger en tydlig bild av områdets fågelrikedom, samtidigt som de också belyser eventuella förändringar i områdets fågelfauna.

Genom information och samarbete med aktuella kommuner på Järvafältet vill föreningen påverka dessa till åtgärder som skall främja områdets fågelfauna.

Under många år har JOK bedrivit verksamhet även långt utanför Järvafältets gränser.
De största insatserna har utförts vid nedre Dalälven och har starkt bidragit till att Färnebofjärdens Nationalpark har bildats.

Genom JOK-bladet, som utkommer 4 ggr/år, informeras föreningens medlemmar
om vad som händer på Järvafältet. Månadsrapporter med aktuella fågelobservationer publiceras även på anslagstavlor vid Säby gård och Väsby gård.

JOK arrangerar 4-5 klubbträffar per år med föredrag och bildvisning. Klubbträffarna hålls i Naturskolans lokaler vid Väsby gård på Järvafältet.
Dessutom genomförs ett antal exkursioner till intressanta fågellokaler, som ibland ligger långt utanför Järvafältets gränser.

I föreningens verksamhet ute på norra Järvafältet ingår, förutom att skåda fågel, även bl.a. följande mera praktiska aktiviteter:

Reglering av Igelbäckens dämme Holkuppsättning
Fågelmatning bl.a. söder om Säbysjön Lättare sly- och buskröjning