Stadgar

Stadgar för Järvafältets Ornitologiska Klubb

Antagna vid ordinarie årsmöte 3 februari 1998 samt vid föreningsmöte 3 mars 1998. Förändring av §3 antaget vid ordinarie årsmöte den 7 februari 2006 samt vid föreningsmöte den 7 mars 2006.

1) Järvafältets Ornitologiska Klubb är en ideell sammanslutning som har till främsta mål att främja utforskandet och skyddet av Järvafältets fågelfauna. Klubben kan dock engagera sig även i andra fågelskyddsfrågor.

Klubben skall genom exempelvis föredrag och exkursioner främja medlemmarnas kunskaper om fåglar och fågelskydd samt kontakten mellan medlemmarna.

2) Medlem i klubben kan fysisk person bli som förklarat sig villig att stödja klubbens verksamhet och betalar medlemsavgiften, eller av styrelsen utses till hedersmedlem

3) Medlem som ej har betalat årsavgiften efter en (1) skriftlig påminnelse anses ha utträtt ur klubben.

Medlem som uppenbart motverkar föreningens syften eller skadar föreningens anseende kan uteslutas ur klubben efter styrelsebeslut. Den berörda medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall motiveras skriftligen och protokollföras samt skriftligen meddelas den uteslutne medlemmen.

4) Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.

Klubbens löpande angelägenheter sköts av styrelsen.

Årsavgiften för nästkommande kalenderår fastställs av årsmötet.

5) Klubbens styrelse skall bestå av ordförande samt minst sex och högst nio ledamöter.

Styrelsen har sitt säte i Stockholmstrakten.

Ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett eller två år så att varje år cirka hälften av styrelseledamöterna står i tur att avgå. Avgående styrelseledamot kan omväljas.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden, eller vice ordföranden, och minst hälften av övriga styrelseledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och skall protokollföras. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga funktionärer styrelsen finner lämpligt.

Ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna föreningens firma.

Styrelsen kan utse adjungerade ledamöter. Adjungerad styrelseledamot kallas vid behov till styrelsemöten och har yttranderätt men ej rösträtt i styrelsen.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ordinarie styrelseledamöter begär det.

Styrelsen skall årligen vid klubbens årsmöte framlägga skriftlig berättelse över klubbens verksamhet och räkenskaper.

För granskning av styrelsens arbete och klubbens räkenskaper skall finnas en revisor. För revisorn skall finnas en suppleant.

Revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Ordinarie styrelseledamot får ej samtidigt vara revisor eller revisorssuppleant.

Revisor skall vid årsmötet avge skriftlig berättelse över sin granskning.

7) Klubben sammanträder till ordinarie årsmöte före februari månads utgång varje år.

Extra möte med klubben skall hållas när styrelsen så anser lämpligt eller minst 10 % av klubbens medlemmar skriftligt begär det.

8) Styrelsens handlingar och föreningens räkenskaper förda per kalenderår och vederbörligen avslutade skall senast den 15 januari varje år överlämnas till klubbens revisorer för granskning.

9) Kallelse till årsmötet skall genom styrelsens försorg tillställas medlemmarna skriftligen senast 10 dagar före mötet.

10) Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av sekreterare vid mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 8. Val av ordförande och kassör för 1 eller 2 år
 9. Val av 5-8 övriga styrelseledamöter för 1 eller 2 år.
 10. Rätt att teckna föreningens firma (denna punkt skall omedelbart justeras)
 11. Val av 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter för 1 år.
 12. Val av valberedning på minst två personer för 1 år.
 13. Fastställande av årsavgift nästkommande kalenderår
 14. Övriga ärenden

11) Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut två på varandra följande klubbmöten, varav det första skall vara ordinarie årsmöte. Skriftligt förslag till stadgeändring skall tillställas medlemmarna i kallelse till dessa möten senast 10 dagar i förväg. Ändringen skall för att bli gällande godkännas av minst två tredjedelar av de närvarande.

12) För den händelse klubbens verksamhet anses böra nedläggas, skall beslut härom fattas vid två på varandra följande klubbmöten, varav det första skall vara ordinarie årsmöte. Kallelse till sådan möten skall ske enligt §11. Beslut skall för att bli gällande fattas med minst två tredjedelars majoritet. Klubbens tillgångar skall i första hand överlämnas till lämpligt naturvårdande ändamål med anknytning till klubbens verksamhet.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.