Säbysjön

Presenterat av Olle Bernard, JOK.

Säbysjön
Säbysjön

Säbysjön är en slättsjö som till mycket stor del är omgiven av vassar och strandskog av blandkaraktär. Sjön är ca 2,5 km lång och är, där den är som bredast, ca 400 meter bred. Sjöns största djup är ca 2 meter. Under -90-talet har flera av sjöns strandängar restaurerats, vilket har ökat förutsättningarna för att behålla en intressant fågelfauna vid sjön. De områden som berörts av restaureringen är Säby strandäng, norr om Säby gård, Igelbäckskärret (allmänt kallat för 30-meterskärret) samt Finnängen vid sjöns nordöstra del. Landskapet i sjöns närhet är omväxlande med öppna betes- och hagmarker, buskområden, lummiga lövskogar samt barrskogsområden.

Fåglar vid södra delen av Säbysjön observeras bäst från fågeltornet på Fasanholmen, belägen vid sjöns sydöstra del, samt från Säby strandäng på sjöns västra sida. Sjöns norra del ses bäst från Rocksta, samt från några utsiktspunkter/rastplatser på sjöns östra sida.

Vid Säbysjöns östra sida ligger Älgkärrstippen, som höjer sig rejält över landskapet i övrigt. Från tippens topp har man mycket goda möjligheter till att observera de fåglar som sträcker över Järvafältet.

Allmänna kommunikationer

Pendeltåg till station Jakobsberg. Sedan buss 542 till hållplats Aspnäs skola och därefter promenad, ca 1 km, fram till södra delen av Säbysjön. Alternativt promenad, max. 2 km, från Jakobsbergs station fram till Säbysjön. T-bana till station Akalla, därefter promenad ca 2,5 km genom Hägerstalund fram till Säbysjöns södra del.

Gulärla
Gulärla Foto: Lars Friberg
Storlom
Storlom Foto: Lars Friberg

Fågel

Säbysjön med närområden är som fågellokal allra mest intressant under perioderna vår och höst, då många arter ses sträckande och rastande i området.

Bland de arter som årligen försöker häcka vid Säbysjön kan nämnas storlom, skäggdopping, brun kärrhök, duvhök, ormvråk, tofsvipa, skogssnäppa, mindre hackspett, gulärla, näktergal, stjärtmes, törnskata, steglits och stenknäck. Tillfälligt häckar också bl.a. svarthakedopping, skedand, vattenrall, rörhöna, gärdsmyg och skäggmes. Arter som bivråk, lärkfalk, mindre strandpipare och härmsångare observeras ofta under häckningstid i området. Fiskgjusar ses ofta ryttlande över sjön och årligt observeras kärrsångare vid Säby gård och gräshoppsångare i 30-meterskärret.

Under vår och höst rastar ett stort antal sjöfåglar i Säbysjön. Allra mest imponerande är kanske det stora antal brunänder som framför allt under höstarna brukar rasta i sjön. Hela 520 brunänder räknades in hösten -95. I sjön rastar årligen också bl.a. smådopping, bläsand, stjärtand, årta och salskrake. Exempel på andra arter som det finns goda möjligheter att se i området under sträcktid är havsörn, blå kärrhök, fjällvråk, brushane, dvärgbeckasin, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, trädlärka, rödstrupig piplärka, lappsparv och snösparv. Mera sällan ses även arter som t.ex. bergand, ängshök, kungsörn, stenfalk, snösiska, ortolansparv och videsparv.

grönbena
grönbena Foto: Lars Friberg
sångsvan
sångsvan

Våren -96 hördes dubbelbeckasinspel i det då nyrestaurerade Igelbäckskärret/ 30-meterskärret för första gången sedan 1973. Tornfalk och varfågel övervintrar ofta i området söder om Säbysjön. Tornfalken uppehåller sig då mest vid Barkarby flygfält.Under 90-talet har bl.a. följande rariteter observerats i Säbysjön och dess närhet: ringand, rödhuvad dykand, ejder, alfågel, sjöorre, aftonfalk, vittrut, dvärgmås, hökuggla, vaktel, småfläckig sumphöna, kornknarr, kungsfiskare, härfågel, svart rödstjärt, flodsångare, vassångare, trastsångare, pungmes och sommargylling. Svarthalsad dopping, vit stork, alförrädare är exempel på några avde rariteter som observerats ännu längre tillbaka i tiden.

Vid Älgkärrstippen har under 90-talet bl.a. följande rariteter observerats: spetsbergsgås, pilgrimsfalk, större piplärka, forsärla och berglärka.

Totalt har fram t.o.m. 1996 ca 220 arter observerats i ett område som omfattar Säbysjön med omgivande strandängar och Älgkärrstippen.

Att beakta

Säbysjön med närområden utgör kanske den allra värdefullaste delen i Järvafältets naturreservat, bildat 1987. För att inte störa fågelfaunan ute på Säby strandäng, norr om Säby gård, bör man undvika att beträda denna framför allt under vår och häckningstid.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.