Översjön

Presenterat av Olle Bernard, JOK.

Översjön
Foto: Lars Friberg

Översjön

Översjön är belägen alldeles öster om E18, nära avfarten till Kallhäll. Sjön är drygt 1 km lång. Detta mätt från den södra viken NO om Granskog och upp till utloppet uppe i norr. Sjön är där den är som allra bredats ca 500 meter bred. Översjön är en s.k. sprickdalssjö som med branta klipphällar lätt kan uppfattas vara en relativt djup sjö. Sjön är dock endast ca 4 meter djup.

Mitt i Översjön ligger ön Getholmen. Ön utgör sedan lång tid tillbaka fågelskyddområde.

Landskapet runt Översjön utgörs till största delen av skog, men även hagmark förekommer. Skogsområdena på sjöns östra sida består mest av gran och tall. Detta gäller även för skogspartiet söder om sjön, men här finns också inslag av lärkträd. Utefter Översjöns utlopp, Vällstabäcken som startar i sjöns nordligaste vik, finns en relativt stor areal fuktlövskog.

På Översjöns västra sida ligger Molnsätra gård omgärdad av betade ängsmarker. Enligt gamla skrifter fanns Molnsätra redan i början av 1500-talet. På den östra sidan finns flera gamla f.d. militärbaracker som idag hyrs ut av Järfälla kommun till olika föreningar. Här finns också flera iordninggjorda rastplatser. Översjön är en populär badsjö och fiske i sjön är tillåtet. Dock erfordras fiskekort. Alla dessa olika fritidsaktiviteter innebär sannolikt störningar för områdets fågelfauna.

Fåglar i Översjön ses bäst från klipphällarna på sjöns östra sida. Lämpliga obsplatser finns också på udden i nordväst och på uddarna i söder.

Allmänna kommunikationer

Pendeltåg till Jakobsbergs station. Sedan buss 542 till hållplats Granskog och därefter en ca 1,2 km lång promenad fram till södra delen av Översjön.

Fågel

Översjön är en relativt vegetationsfattig sjö och möjligen är det detta som gör att fågellivet också är relativt sparsamt.

Exempel på arter som årligen försöker häcka vid Översjön är storlom, knölsvan, kanadagås, gräsand, sothöna och drillsnäppa. Storlom, som under många år häckat ute på Getholmen, har hittills under 90-talet genomfört lyckade häckningar åren 1992 och -95. Kanadagås började häcka vid Översjön 1984, vilket då sannolikt innebar artens första lyckade häckning på norra Järvafältet.

Fram till i början av 90-talet fanns en fiskmåskoloni, med max ca 20 par, ute på Getholmen. I mitten av 90-talet började ett par gråtrutar häcka på ön och 1996 häckade även ett par silltrutar vid sjön.

På Molnsätras ängar norr om sjön häckar tofsvipor (ca 10 par -96), enkelbeckasiner och gulärlor (1-2 par -96).

Tornfalk häckade åren 1994 och -95 alldeles nord-väst om Översjön. Kattuggla häckar ofta i området Molnsätra/Boda äng.

Järpe observerades åtminstone fram till slutet av 80-talet i det fuktiga stråket utefter Vällstabäcken. På samma lokal finns goda möjligheter att se gärdsmyg.

Vid Vällstabäcken övervintrade i mitten av 90-talet strömstare.

I barrskogarna runt sjön har större korsnäbb observerats vid flera tillfällen.

Under höstarna 1995 och -96 har allt fler brunänder setts rasta i Översjön. Största antal noterades 1996 då ca 350 brunänder fanns i sjön.

Tillfälligt har bergand rastat i sjön, brushanar och snösparvar på ängarna väster om Översjön. Dessutom har varfågel ibland setts vid Boda äng och tallbitar i skogen öster om sjön.

En mera udda observation gjordes hösten -96 då 10 storskarvar, under en förmiddag, sågs fiskande i Översjön.

Rariteter som hittills observerats vid Översjön under 90-talet
Mindre sångsvan, 2 ex. överflygande hösten -95
Rödhuvad dykand, hane, hösten -92
Ringand, hane, höstarna -95 och -96

Att beakta

Översjön ligger inom Järvafältets och Molnsätras naturreservat.
Ön Getholmen är fågelskyddsområde med landstigningsförbud perioden 15/4-30/6.
Gården Molnsätra är privatägd

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.