Om Klubben

Järvafältets Ornitologiska Klubb, allmänt kallad för JOK, bildades 1961 och har allt sedan dess haft till huvuduppgift att observera och värna om fågelfaunan på Järvafältet. Klubbens medlemmar har under åren tvingats uppleva hur utbyggnaden av Järvafältet raderat ut stora ytor av intressanta fågelmarker. Värdefulla naturområden räddades emellertid på de norra delarna av Järvafältet, då Järvafältets naturreservat skapades.

JOK bedriver idag en intensiv verksamhet på norra Järvafältet, med målsättningen att området skall innehålla en så art- och individrik fågelfauna som möjligt.

Föreningens medlemmar har genom ett otal observationstimmar ute på Järvafältet skaffat sig unika kunskaper om fågellivet i området. Medlemmarnas iakttagelser sammanställs i årsrapporter, vilka ger en tydlig bild av områdets fågelrikedom, samtidigt som de också belyser eventuella förändringar i områdets fågelfauna.

Genom information och samarbete med aktuella kommuner på Järvafältet vill föreningen påverka dessa till åtgärder som skall främja områdets fågelfauna.

Under många år har JOK bedrivit verksamhet även långt utanför Järvafältets gränser.
De största insatserna har utförts vid nedre Dalälven och har starkt bidragit till att Färnebofjärdens Nationalpark har bildats.

Genom JOK-bladet, som utkommer 4 ggr/år och ingår i medlemskapet informeras föreningens medlemmar om vad som händer på Järvafältet. Länkar till aktuella rapporter vad som setts på Järvafältet finns på hemsidan

JOK arrangerar 4-5 klubbträffar per år med föredrag och bildvisning. Klubbträffarna hålls i Naturskolans lokaler vid Väsby gård på Järvafältet.
Dessutom genomförs ett antal exkursioner till intressanta fågellokaler, som ibland ligger långt utanför Järvafältets gränser.

I föreningens verksamhet ute på norra Järvafältet ingår, förutom att skåda fågel, även bl.a. följande mera praktiska aktiviteter:

Reglering av Igelbäckens dämme Holkuppsättning, Fågelmatning bl.a. söder om Säbysjön Lättare sly- och buskröjning

Järvafältets Ornitologiska Klubb (JOK): s hantering av personregister – GDPR

JOK hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Därmed sköts alla personuppgifter enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är JOK.

JOK behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av ideell organisation till medlemmarna i JOK.

Inom ramen för detta syfte ingår att via post eller mejl förmedla information, bjuda in till evenemang, skicka ut medlemstidning till medlemmarna.

JOK: s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs av en avtalssituation, där JOK utifrån medlemskapet, har berättigat skäl att behandla medlemmarnas personuppgifter.

Om du får inbjudningar, information eller medlemstidning och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail enligt val på JOK: s hemsida.

JOK sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Inte heller överförs personuppgifter utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

JOK sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap och bli struken från vårt medlemsregister. Detta görs via mail till ansvarig för medlemsregister enligt information på JOK: s hemsida.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.